Toiminnantarkastajien rooli yhdistyksessä

Toiminnantarkastus yhdistyksessä tehdään lähinnä yhdistyksen jäsenten tiedontarpeita varten. Jäsenille täytyy antaa tietoa yhdistyksen hallinnosta ja varojen käytöstä.

Yhdistyslaki määrää, että yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja mikäli yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Yhdistykselle riittää yksi toiminnantarkastaja, jos yhdistyksen kokous valitsee myös varatoiminnantarkastajan. Jos yhdistyksen kokous ei valitse toiminnantarkastajaa yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen mukaan, aluehallintovirasto määrää yhdistykselle toiminnantarkastajan kunhan joku asiasta ilmoittaa.

Lain mukaan toiminnatarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto, yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa ja annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus yhdistyksen kokoukselle, joka päättää tilinpäätöksestä. Jos toiminnantarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa, yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä on rikottu, on siitä mainittava kertomuksessa. Yhdistys on velvollinen avustamaan toiminnantarkastajaa tehtävässään. Yleensä yhdistyksissä on käytäntönä, että tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen, tositteet esitetään toiminnatarkastajalle ja hän kirjoittaa nimensä valmiiksi hänelle esitettyyn tarkastuskertomukseen. Näinhän se ei saisi olla, vaan toiminnantarkastajan on oltava huolellinen toiminnassaan.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan, yhdistyksen toiminnantarkastajan tehtävänä on ensisijaisesti tarkastella yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta sekä johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta ja sitä ovatko yhdistyksen johdon palkkiot ja muut etuudet yhdistyksen kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisia sekä sopimukset ja yhdistyksen muut toimet lähipiirin kanssa tavanomaisin ehdoin tehtyjä. PRH:n mukaan toiminnantarkastajien on tarkasteltava myös sitä, kohdellaanko yhdistyksen jäseniä tasavertaisesti yhdistyksen toiminnassa.

Yhdistyslaki asettaa toiminnantarkastajalle vaatimuksia. Yhdistyslain mukaan toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastajana ei voi olla vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan. Lakivaliokunnan mietinnön mukaan toiminnantarkastajaksi voi ryhtyä henkilö, joka hoitaa omaa talouttaan tavanomaisella tavalla ja käyttää yhdistyksen tarkastukseen riittävästi aikaa. (LaVM8/2010)

Taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemuksella tarkoitetaan sitä, että toiminnatarkastajan on tiedettävä, miten pienen yhdistyksen taloudenpito pitää hoitaa. Toiminnatarkastajalla ei kuitenkaan tarvitse olla tietämykseltään tilintarkastajalta vaadittavaa osaamista.

Toiminnantarkastajalla ei saa olla riippuvuuksia yhdistykseen tai hallituksen jäseniin. Toiminnantarkastajalla ei saa olla läheistä suhdetta henkilöön, joka kuuluu yhdistyksen johtoon tai joka on osallistunut toimeksiannon kohteena olevaan asiaan yhdistyksen palveluksessa. Toiminnantarkastaja ei voi olla henkilö, joka on itse osallistunut tarkastuksen kohteena olevan asian käsittelyyn esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai toimihenkilönä.

Toiminnantarkastuksessa on ensisijaisesti arvioitava kirjanpidon ja tilinpäätöksen asianmukaisuutta sekä yhdistyksen hallinnon järjestämistä. Toiminnantarkastajan on selvitettävä perustuvatko menot hyväksyttäviin tositteisiin ja onko tulot kirjattu asianmukaisesti. Toiminnantarkastajan on käytävä läpi yhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjat ja selvittettävä onko hallinto ollut asianmukaista ja onko yhdistyksen kokousten päätökset pantu täytäntöön. Hallituksen esityksen mukaisesti toiminnantarkastajan on myös selvitettävä yhdistyksen johdon saamien etuisuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuus sekä jäsenten yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Toiminantarkastajan vahingonkorvausvastuusta kirjoitin aiemmin artikkelissa Vahingonkorvausvelvollisuus yhdistyksessä: https://ihanamies.fi/2020/02/10/korvausvelvollisuus-yhdistyksessa/

Lähteet:
Yhdistyslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
Lakivaliokunnan mietintö 8/2010: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/lavm_8+2010.pdf
Yhdistysoikeus: Talentum 2011. Heikki Halila, Lauri Tarasti.
Patentti- ja rekisterihalitus: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901/toiminnantarkastus.html

4 thoughts on “Toiminnantarkastajien rooli yhdistyksessä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *